Faculty of Engineering and Architecture

Architecture

To be updated…

Department

Levels

Duration

Degree

Architecture and Design

PIND

5 Years

UNYT

Department

Levels

Duration

Degree

Architecture and Design

PIND

5 Years

UNYT

Department

Architecture and Design

Levels

PIND

Duration

5 Years

Degree

UNYT

Introduction

General Remarks


To be updated…

Details

1

5 Years


General Remarks


 

List of Courses

Code

Course

ECTS

First Year

ENG 101

Composition I – Shkrim Akademik I

6

CS 102

Computer Applications - Aplikime Kompjuterike

6

MATH 101

Calculus I - Kalkulus I

6

ARCH 101

Basic Design - Bazat e Dizajnit

8

Foreign Language I - Gjuhe e Huaj I

4

Total

30

ENG102

Composition II – Shkrim Akademik II

6

ARCH 106

History of Architecture, Art and Urban Design I - Histori e Arkitekturës, Artit dhe Dizajnit Urban I

6

ARCH 107

Introduction to Architectural Design - Hyrje në Dizajn Arkitekturor

6

ARCH 108

Introduction to Architecture - Hyrje në Arkitekturë

8

Foreign Language II - Gjuhë e huaj II

4

Total

30

Second Year

ARCH 201

Architectural Design I - Dizajn Arkitekturor I

8

ARCH 202

Design Studio I - Dizajn Studio I

6

ARCH 203

History of Architecture, Art and Urban Design II - Histori e Arkitekturës, Artit dhe Dizajnit Urban II

6

ARCH 204

Computer Aided Design - Dizajn Kompjuterik

6

GD 202

Graphic Design Communication - Komunikim në Dizajn Grafik

4

Total

30

ARCH 206

Architectural Design II - Dizajn Arkitekturor II

8

ARCH 207

Design Studio II - Dizajn Studio II

6

ARCH 208

Technical Drawing - Vizatim Teknik

6

INTD 207

Introduction to Design Concepts - Hyrje në Konceptet e Dizajnit

6

ARCH 209

Acoustics - Akustikë

4

Total

30

Third Year

ARCH  301

Architectural Design III - Dizajn Arkitekturor III

8

ARCH  302

Design Studio III - Dizajn Studio III

6

ARCH  303

Statics - Statikë

4

ARCH  304

Landscape Architecture - Arkitekturë Peizazhi

6

ARCH  305

Theories of Architecture, Art and Urban Design - Teoritë e Arkitekturës, Artit dhe Dizajnit Urban

6

Total

30

ARCH  306

Architectural Design IV - Dizajn Arkitekturor IV

8

ARCH  307

Design Studio IV - Dizajn Studio IV

6

ARCH 308

Sustainable Environment - Mjedis i Qëndrueshëm

6

Elective Course at Department level - Kurs elektiv në nivel departamenti

6

INT 398

Internship I - Internship I

4

Total

30

Fourth Year

ARCH  401

Architectural Design V - Dizajn Arkitekturor V

8

ARCH  402

Design Studio V - Dizajn Studio V

6

ARCH  403

Planning Studio - Studio Planifikimi

6

ARCH  404

Theory of Structures - Teori Strukturash

4

Elective course at Faculty level - Kurs elektiv në nivel Fakulteti

6

Total

30

ARCH  406

Architectural Design VI - Dizajn Arkitekturor VI

8

ARCH  407

Design Studio VI - Dizajn Studio VI

6

INTD  406

Advanced Interior Design - Dizajn Interier i Avancuar

6

ARCH 408

Advanced Urban Planning - Planifikim Urban i Avancuar

6

INT 498

Internship II - Internship II

4

Total

30

Fifth Year

RM 533

Advanced Research Methods - Metoda Kërkimore të Avancuara

8

ARCH 501

Industrial Design - Dizajn Industrial

6

ARCH 502

Design Studio VII - Dizajn Studio VII

6

ARCH 598

Dissertation Seminar - Seminar për Dizertacionin

6

Elective course at Faculty or University level - Kurs elektiv në nivel Fakulteti ose Universiteti

4

Total

30

Elective course at Department or Faculty level - Kurs elektiv në nivel Departamenti ose Fakulteti

6

Elective course at Faculty or University level - Kurs elektiv në nivel Fakulteti ose Universiteti

6

Elective course at Faculty or University level - Kurs elektiv në nivel Fakulteti ose Universiteti

6

GP 598

GRADUATION PROJECT - Teza e Diplomimit

12

Total

30

TOTAL OVERALL

300

  • Elective courses at the Department / Faculty level

No.

Course

Credits (ECTS)

1.

Introduction to Computer Science and Engineering - Hyrje ne Inxhinieri dhe Shkenca Kompjuterike

6

2.

Introduction to Programming - Hyrje në Programim

6

3.

Object Oriented Programming with Java - Programim i Orientuar nga Objektet me Java

8

4.

Introduction to Designerly Thinking - Hyrje në të Menduar Dizenjues

6

5.

User in Architectural Design - Përdoruesi në Dizajnin Arkitekturor

6

6.

Contemporary Issues in Architectural Theory - Cështje bashkëkohore në Teorinë Arkitekturore

6

7.

Architectual Conservation and Restoration - Mirëmbajtja dhe Restaurimi Arkitekturor

6

8.

Wireless Communications - Komunikimi Wireless

8

9.

Introduction to Design Concepts - Hyrje në Konceptet e Dizajnit

6

10.

Brand Design - Dizajni i Markës

6

11.

Design of Advertising Materials - Dizenjimi i Materialeve Promocionale

6

12.

Website Building - Ndërtimi i Faqeve të Internetit

6

13.

Discrete Mathematics - Matematikë Diskrete

6

14.

Statistics I - Statistikë I

6

15.

Statistics II - Statistikë II

6

16.

Probability and Statistics - Probabilitet dhe Statistikë

6

17.

Game Theory - Teori Lojrash

6

18.

Software Engineering - Inxhinieri Software

8

  • Elective courses at the University level

No.

Course

Credits (ECTS)

1.

Albanian Language I - Gjuhë Shqipe I

4

2.

Turkish Language I - Gjuhë Turke I

4

3.

Albanian Language II - Gjuhë Shqipe II

4

4.

Turkish Language I - Gjuhë Turke II

4

5.

Contemporary Health Problems - Çeshtje Bashkekohore Të Shëndetit

4

6.

Biology Today - Biologji

4

7.

Human Nutrition - Te Ushquerit e Njeriut

4

8.

Impact of EU in Albanian Legislation - Impakti i BE në Legjislacionin Shqiptar

4

9.

Introduction to Political Sciences - Hyrje në Shkencat Politike

6

10.

Balkan Studies - Studime Ballkanike

6

11.

Cultural Studies - Studime Kulturore

6

12.

Public Relations - Marredhenie me Publikun

6

13.

Eastern Empires - Perandoritë e Lindjes

6

14.

US History - Histori Amerikane

6

15.

Photography - Fotografi

6

16.

History of Art - Histori Arti

6

17.

Management Information Systems - Menxhimi i Sistemeve të Informacionit

6

18.

Business Information Systems - Sistemet e Informacionit te Biznesit

6

19.

Environment and Economics - Ekonomiks Mjedisor

6

20.

Principles of Marketing - Parimet e Marketingut

6

21.

Consumer Behavior - Sjellja e Konsumatorit

8

22.

Customer Relationship Management - Menaxhimi i Marëdhënieve me Konsumatorin

6

23.

Services and Product Marketing - Marketingu i Shërbimeve dhe Produkteve

6

24.

Principles of Advertising - Parimet e Reklamimit

6

25.

Business Ethics - Etika e Biznesit

6

26.

Human Rights Law - Legjislacioni i të Drejtave të Njeriut

8

27.

Intellectual Property Law - Legjislacioni I Pronësisë Intelektuale

6

28.

Psychology of Work - Psikologjia e Punës

6

29.

Social Psychology - Psikologji Sociale

6

30.

Project Management in Information Technology - Menaxhim Projektesh në Teknologjinë e Informacionit

4

Footnote: Elective courses at the Faculty or University level include as well courses that are not mentioned in the above table.  Students have the right to elect or two elective courses at the university level outside the study program with the approval of the academic advisor.