Faculty of Economy and Business

Business Economics

To be updated…

Department

Levels

Duration

Degree

Business Administration

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Levels

Duration

Degree

Business Administration

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Business Administration

Levels

Bachelor

Duration

3 Years

Degree

UNYT

Introduction

General Remarks


To be updated…

Details

1

3 Years


Code

Course

ECTS Credits

First Year

MNG 101

Principles of Management - Bazat e Menaxhimit

8

CS 102

Computer Applications - Aplikime Kompjuterike

6

MATH 101

Calculus I - Kalkulus I

6

ENG 101

Composition I - Shkrim Akademik I

6

Foreign language I - Gjuhe e Huaj I

4

Total

30

ACCT 101

Financial Accounting - Kontabilitet Financiar

8

MATH 102

Calculus II - Kalkulus II

6

ECON 101

Introduction to Microeconomics - Mikroekonomi I

6

ENG 102

Composition II - Shkrim Akademik II

6

Foreign language II - Gjuhe e Huaj II

4

Total

30

Second Year

ECON 205

Managerial Economics - Ekonomiks Menaxherial

6

STAT 201

Statistics I - Statistikë I

6

ECON 201

Introduction to Macroeconomics - Makroekonomi I

6

ACCT 201

Managerial Accounting - Kontabilitet Drejtimi

6

MRKT 201

Principles of Marketing - Bazat e Marketingut

6

Total

30

Elective - Department or Faculty Level - Lëndë me Zgjedhje në nivel Departamenti / Fakulteti

6

BUSN 201

Organizational Behavior - Sjellje Organizative

8

STAT 202

Statistics II - Statistikë II

6

BI 201

MIS - Sisteme Informacioni të Menaxhimit

6

INT 299

Internship - Internship (Praktikë)

4

Total

30

Third Year

BUSN 302

Business Ethics - Etika e Biznesit

6

ECON 302

Econometrics - Ekonometri

6

ECON 301

Intermediate Microeconomics - Mikroekonomi II

6

ECON 303

Intermediate Macroeconomics - Makroekonomi II

6

BUSN 301

Small Business Management - Menaxhimi i Biznesit të Vogël

6

Total

30

Elective (University Level) - Lëndë me Zgjedhje në nivel Universiteti

4

RMAS 333

Research Methods - Metoda Kërkimore në Shkenca të Aplikuara

6

MNG 303

Strategic Management - Menaxhim Strategjik

6

ECON 306

International Economics - Ekonomiks Ndërkombëtar

6

GP 399

Graduation /Senior Project - Teza e Diplomës

8

Total

30

TOTAL OVERALL

180

  • Elective courses at the Department and Faculty level

Code

Course

ECTS

ECON 203

Money & Banking - Paraja dhe Banka

6

FIN 203 Financial Markets and Institutions - Tregjet dhe Institucionet Financiare

6

ECON 204

Social and Economic Development - Zhvillimi Social dhe Ekonomik

6

GT 201

Game Theory – Teoria e Lojës

6

  • Elective courses at the University level

Code

Course

ECTS

ALB 131

Albanian Language I - Gjuhë Shqipe I

4

TUR 131

Turkish Language I - Gjuhë Turke I

4

ALB 132

Albanian Language II - Gjuhë Shqipe II

4

TUR 132

Turkish Language II - Gjuhë Turke II

4

ART 201

Photography - Fotografi

4

ART 202

Art History - Histori Arti

4

IR 222

Islamic World - Bota Islame

4

IR 334

EU and Balkan Studies - Studime të Bashkimit Europian dhe Ballkanit

4

BIO 333

Human Nutrition - Të ushqyerit e Njeriut

4

BIO 334

Biology - Biologji

4

BIO 335

Contemporary Health Poblems - Çështje Bashkëkohore Të Shëndetit

4

LAW 321

Competition Law - E Drejta e Konkurrencës

4

BI 302

Project management in IT - Menaxhim Projektesh në Teknologjinë e Informacionit

4

PSY 310

Advanced Developmental Psychology - Psikologji Zhvillimi e Avancuar

4

PSY 401

Psychology of Gender - Psikologjia Gjinore

4

Footnote: Elective course at the Faculty or University level include as well courses that are not mentioned in the above table.  Students have the right to elect or two elective courses at the university level outside the study program with the approval of the academic advisor.