Faculty of Economy and Business

e-Business and e-Commerce

To be updated…

Department

Levels

Duration

Degree

Economics and Finance

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Levels

Duration

Degree

Economics and Finance

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Economics and Finance

Levels

Bachelor

Duration

3 Years

Degree

UNYT

Introduction

General Remarks


To be updated…

Details

1

3 Years


Code

Course

ECTS

First Year

MNG 101

Principles of Management - Bazat e Menaxhimit

8

CS 102

Computer Applications - Aplikime Kompjuterike

6

MATH 103

College Algebra - Algjebër

6

ENG 101

Composition I - Shkrim Akademik I

6

Foreign Language I - Gjuhe e Huaj I

4

Total

30

ACCT 101

Financial Accounting - Kontabilitet Financiar

8

ECON 101

Introduction to Microeconomy - Mikroekonomi I

6

IR 102

Introduction to Sociology - Hyrje në Sociologji

6

ENG 102

Composition II - Shkrim Akademik II

6

Foreign Language II - Gjuhe e Huaj II

4

Total

30

Second Year

STAT 201

Statistics I - Statistikë I

6

ECON 201

Introduction to Macroeconomy - Makroekonomi I

6

ACCT 201

Managerial Accounting - Kontabilitet Drejtimi

6

GT 201

Game Theory - Teoria e Lojes

6

MRKT 201

Principles of Marketing - Bazat e Marketingut

6

Total

30

eBUS 201

e-Business Strategy - Strategjia e Bizneseve Elektronike

8

STAT 202

Statistics II - Statistikë II

6

BI 201

Management of Informations Systems - Sisteme Informacioni të Menaxhimit

6

Elective Course in Department/Faculty Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti ose Fakulteti

6

INT 299

Internship - Praktike

4

Total

30

Third Year

BUSN 301

Small Business Management - Drejtimi i Biznesit te Vogel

6

BUSN 302

Business Ethics - Etika e Biznesit

6

eBUS 301

Big Data and Digital Marketing - Big Data dhe Marketingu Elektronik

6

eBUS 302

Enterprise Resource Planning - Planifikimi i Burimeve te Nderrmarrjes

6

Elective Course in Department/Faculty Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti / Fakulteti

6

Total

30

Elective Course in University Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Universiteti

4

RMSS 333

Research Methods for Social Sciences - Metodat Kërkimore në Shkenca Sociale

6

eBUS 303

e-Business Project Management - Menaxhim Projektesh në E – Biznes

6

eBUS 304

e-Commerce - Tregtia Elektronike

6

GP 399

Graduation Project - Teza e Diplomës

8

Total

30

TOTAL OVERALL

180

  • List of elective courses at the department/faculty level:

Code

Course

ECTS

ECON 203

Money & Banking – Paraja dhe Banka

6

ECON 204

Social and Economic Development - Zhvillimi Social dhe Ekonomik

6

FIN 203

Financial Markets and Institutions - Tregjet dhe Institucionet Financiare

6

ECON 302

Econometrics – Ekonometri

6

MRKT 203

Customer Relationship Management – Manaxhimi i Marrëdhënieve me Klientet (CRM)

6

eBUS 305

WEB Technologies for E-Business – Teknologjite Ueb ne Biznesin Elektronik

6

BI 301

Business Information Systems - Sisteme Informacioni të Biznesit

6

MNG 305

International Management - Menaxhim Nderkombetar

6

MRKT 304

International Marketing – Marketingu Ndërkombëtar

6

MNG 306

Culture Heritage Management – Menaxhimi i Trashegimise Kulturore

6

MRKT 401

Integrated Marketing Communications – Komunikim i Integruar Marketing

6

BUSN 401

Leadership – Lidershipi

6

  • List of elective courses at the University Level:

Code

Course

ECTS

ALB 131

Albanian Language I - Gjuhë Shqipe I

4

TUR 131

Turkish Language I - Gjuhë Turke I

4

ALB 132

Albanian Language II - Gjuhë Shqipe II

4

TUR 132

Turkish Language II - Gjuhë Turke II

4

ART 201

Photography - Fotografi

4

ART 202

Art History - Histori Arti

4

IR 222

Islamic World - Bota Islame

4

IR 334

EU and Balkan Studies - Studime te Bashkimit Europian dhe Ballkanit

4

BIO 333

Human Nutrition - Te ushqyerit e Njeriut

4

BIO 334

Biology - Biologji

4

BIO 335

Contemporary Health Poblems - Çeshtje Bashkekohore Të Shëndetit

4

LAW 321

Competition Law - E Drejta e Konkurrencës

4

BI 302

Project management in IT - Menaxhim Projektesh në Teknologjinë e Informacionit

4

PSY 310

Advanced Developmental Psychology - Psikologji Zhvillimi e Avancuar

4

PSY 401

Psychology of Gender - Psikologjia Gjinore

4