Faculty of Engineering and Architecture

Software Engineering

To be updated…

Department

Levels

Duration

Degree

Information and Intelligent Systems

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Levels

Duration

Degree

Information and Intelligent Systems

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Information and Intelligent Systems

Levels

Bachelor

Duration

3 Years

Degree

UNYT

Introduction

General Remarks


To be updated…

Details

1

3 Years


Code

Course

ECTS

First Year

CS 101

Computer Ethics - Etika Kompjuterike

8

CS 102

Computer Applications - Aplikime Kompjuterike

6

MATH 101

Calculus I - Kalkulus I

6

ENG 101

Composition I - Shkrim Akademik I

6

Foreign Language I - Gjuhe e Huaj I

4

CREDITS

30

CS 104

Introduction to Programming - Hyrje në Programim

8

CS 103

Introduction to Computer Science and Engineering - Hyrje në Shkenca dhe Inxhinieri Kompjuterike

6

MATH 102

Calculus II - Kalkulus II

6

ENG 102

Composition II - Shkrim Akademik II

6

Foreign Language II - Gjuhe e Huaj II

4

CREDITS

30

Second Year

CS 201

Object Oriented Programming with Java - Programimi i Orientuar nga Objektet me Java

6

CS 202

Computer Organization and System Architecture - Organizimi i Kompjuterave dhe Arkitektura e Sistemit

6

MATH 201

Discrete Mathematics - Matematikë Diskrete

6

CS 203

Database Systems - Sistemet e Bazave të të Dhënave

6

SE 201

Programming in C# - Programimi në C#

6

CREDITS

30

SE 202

Mobile Application Development - Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile

8

CS 207

System Analysis and Design - Analiza dhe Projektimi i Sistemeve

6

CS 208

Data Structures - Struktura të Dhënash

6

Elective Course in Department/Faculty Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti ose Fakulteti

6

INT 299

Internship - Internship

4

CREDITS

30

Third Year

SE 301

Software Engineering - Inxhinieri Software

8

CS 302

Web Systems Development - Zhvillimi i Sistemeve Ueb

6

CS 303

Data Communication and Networking - Komunikimi i të Dhënave dhe Rrjetat

6

CS 304

Operating Systems - Sistemet e Shfrytëzimit

6

Elective Course in Department/Faculty Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti ose Fakulteti

4

CREDITS

30

Elective Course in University Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Universiteti

4

RMAS 333

Research Methods in Applied Sciences - Metodat kërkimore në Shkencat e Aplikuara

6

Elective Course in Department/Faculty Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti ose Fakulteti

6

CS 305

Advanced Java - Gjuhë e Avancuar Java

6

GP 399

Graduation project - Teza e Diplomës

8

CREDITS

30

TOTAL CREDITS

180

  • List of elective courses at the department/faculty level:

Code

Course

ECTS

BI 201

Management Information Systems - Sisteme Informacioni të Menaxhimit

6

BI 301

Business Information Systems - Sisteme Informacioni të Biznesit

6

BI 302

Project management in IT - Menaxhim Projektesh në Teknologjinë e Informacionit

4

CS 310

System Administration - Administrim Sistemi

4

SE 303

Visual Basic - Visual Basic

6

CS 309

Network Administration and Management - Administrim dhe Menaxhim i Rrjetave

6

  • List of elective courses at the university level:

Code

Course

ECTS

ALB 131

Albanian Language I - Gjuhë Shqipe I

4

TUR 131

Turkish Language I - Gjuhë Turke I

4

ALB 132

Albanian Language II - Gjuhë Shqipe II

4

TUR 132

Turkish Language II - Gjuhë Turke II

4

ART 201

Photography - Fotografi

4

ART 202

Art History - Histori Arti

4

IR 222

Islamic World - Bota Islame

4

IR 334

EU and Balkan Studies - Studime te Bashkimit Europian dhe Ballkanit

4

BIO 333

Human Nutrition - Te ushqyerit e Njeriut

4

BIO 334

Biology - Biologji

4

BIO 335

Contemporary Health Poblems - Çeshtje Bashkekohore Të Shëndetit

4

LAW 321

Competition Law - E Drejta e Konkurrencës

4

BI 302

Project management in IT - Menaxhim Projektesh në Teknologjinë e Informacionit

4

PSY 310

Advanced Developmental Psychology - Psikologji Zhvillimi e Avancuar

4

PSY 401

Psychology of Gender - Psikologjia Gjinore

4