Faculty of Engineering and Architecture

Graphic Design

To be updated…

Department

Levels

Duration

Degree

Architecture and Design

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Levels

Duration

Degree

Architecture and Design

Bachelor

3 Years

UNYT

Department

Architecture and Design

Levels

Bachelor

Duration

3 Years

Degree

UNYT

Introduction

General Remarks


To be updated…

Details

1

3 Years


Code

Course

ECTS

First Year

ARCH 101

Basic Design - Dizajn i Përgjithshëm

8

CS 102

Computer Applications - Aplikime Kompjuterike

6

GD 101

Digital Raster Graphics - Grafikat Dixhitale Raster

6

ENG 101

Composition I - Shkrim Akademik I

6

Foreign Language I - Gjuhe e Huaj I

4

CREDITS

30

GD 107

Digital Vector Graphics - Grafikat Dixhitale Vektoriale

8

ARCH 106

History of Architecture, Art and Urban Design I - Histori e Arkitekturës, Artit dhe Dizajnit Urban I

6

GD 106

Typography - Tipografi

6

ENG 102

Composition II - Shkrim Akademik II

6

Foreign Language II - Gjuhe e Huaj II

4

CREDITS

30

Second Year

GD 201

2D and 3D Animation – Animim 2 dhe 3-dimensional

6

ARCH 203

History of Architecture, Art and Urban Design II - Histori e Arkitekturës, Artit dhe Dizajnit Urban II

6

ARCH 204

Computer Aided Design - Dizajn Kompjuterik

6

Elective course at Department or Faculty level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti ose Fakulteti

6

GD 202

Graphic Design Communication - Komunikimi në Dizajnin Grafik

6

CREDITS

30

GD 206

Design of Corporate Identity - Dizenjimi i Identitetit të Koorporatës

8

GD 207

Brand Design - Dizenjimi i Markave

6

ARCH 208

Technical Drawing - Vizatim Teknik

6

GD 208

Design of Advertising Materials - Dizenjimi i Materialeve Promocionale

6

INT 299

Internship - Praktike

4

CREDITS

30

Third Year

GD 301

Website Building - Ndërtim Website-sh

6

MRKT 302

Principles of Advertising - Bazat e Reklamimit

6

RMSS 333

Research Methods in Social Sciences - Metoda Kërkimore në Shkencat Sociale

6

GD 302

Publication Design - Dizajn Publikmesh

6

ARCH 305

Theories of Architecture, Art and Urban Design - Teoritë e Arkitekturës, Artit dhe Dizajnit Urban

6

CREDITS

30

Elective Course in University Level - Lëndë me zgjedhje në nivel Universiteti

4

Elective course at Department or Faculty level - Lëndë me zgjedhje në nivel Departamenti ose Fakulteti

6

GD 306

Video Production and Effects - Prodhimi dhe Efektet në Video

6

GD 307

Digital Font Production - Krijimi i Fonteve Dixhitale

6

GP 399

Graduation Project - Teza e Diplomës

8

CREDITS

30

TOTAL CREDITS

180

  • List of elective courses at the department/faculty level:

Code

Course

ECTS

CS 103

Introduction to Computer Science and Engineering - Hyrje në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierike

6

ARCH 211

Introduction to Designerly Thinking - Hyrje në të Menduar Dizenjues

6

ARCH 311

User in Architectural Design - Përdoruesi në Dizajnin Arkitekturor

6

TLCM 202

Digital Electronics and Logic - Elektronika dhe Logjika Digjitale

6

PHYS 102

Scientific World - Bota Shkencore

6

MATH 201

Matematikë Diskrete - Discrete Mathematics

6

STAT 201

Statistics I - Statistikë I

6

STAT 202

Statistics II - Statistikë II

6

STAT 203

Probability and Statistics - Probabilitet dhe Statistikë

6

GT 201

Game Theory - Teori Lojrash

6

  • List of elective courses at the university level:

Code

Course

ECTS

ALB 131

Albanian Language I - Gjuhë Shqipe I

4

TUR 131

Turkish Language I - Gjuhë Turke I

4

ALB 132

Albanian Language II - Gjuhë Shqipe II

4

TUR 132

Turkish Language II - Gjuhë Turke II

4

ART 201

Photography - Fotografi

4

ART 202

Art History - Histori Arti

4

IR 222

Islamic World - Bota Islame

4

IR 334

EU and Balkan Studies - Studime te Bashkimit Europian dhe Ballkanit

4

BIO 333

Human Nutrition - Te ushqyerit e Njeriut

4

BIO 334

Biology - Biologji

4

BIO 335

Contemporary Health Poblems - Çeshtje Bashkekohore Të Shëndetit

4

LAW 321

Competition Law - E Drejta e Konkurrencës

4

BI 302

Project management in IT - Menaxhim Projektesh në Teknologjinë e Informacionit

4

PSY 310

Advanced Developmental Psychology - Psikologji Zhvillimi e Avancuar

4

CS 310

System Administration - Administrim Sistemi

4